Regulamin na 2018 r.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Okręgu Katowice uchwałą ZO nr 63/2017 z dnia 27.10.2017 r.

REGULAMIN ŁOWISKA LICENCYJNEGO DZIBICE nr 108I . Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

łowisko licencyjne „Dzibice” nr 108 stanowią stawy: Duźy o powierzchni 9,58 ha i Mały o powierzchni 2,23 ha. łowisko zlokalizowane jest w gminie Kroczyce, powiat Zawiercie (zjazd w Kroczycach z drogi nr 78 w ul. Batalionów Chłopskich a następnie ul. Wierzbową w kierunku m.Dzibice). Łowisko jest typu mieszanego.

II . Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowiska licencyjnego „Dzibice” nr 108 jest Koło PZW nr 66 Spódzielnia Mieszkaniowa Zawiercie z siedzibą w Zawierciu, ul. Mostowa 1.

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku Dzibice nr 108” na dany rok kalendarzowy.
2. Ogranicza się ilość wędkujących na w/w łowisku do 85 osób.
3. Decyzję o wydaniu zezwolenia podejmuje zarząd koła zgodnie z umową użyczenia (§ 2. pkt.3 umowy użyczenia).
4. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki należy natychmiast wpisać ją do rejestru połowu, przed ponownym zarzuceniem wędki do wody.
5. Rejestr złowionych ryb oraz instrukcja jego prowadzenia znajduje się w Zezwoleniu.
6. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu.
7. Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi metodami.
8. Wędkarz ma obowiązek utrzymać swoje stanowisko w czystości bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem wędkowania.
9. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody w uza- sadnionych przypadkach oraz na czas zarybień i organizowania zawodów wędkarskich ( terminy zamknięcia łowiska będą podane w siedzibie koła, na tablicy ogłoszeń na ło- wisku i stronie internetowej koła www.pzwzawiercie.pl)
10. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w RAPR. Kontrolujący ma prawo do zatrzymania pojazdu na terenie zbiorników wchodzących w skład łowiska licencyjnego „Dzibice” nr 108 i skontro- lować rejestr oraz ilość złowionych ryb.
11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego Dzibice nr 108 może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, a także odmowę jego sprzedaży w roku następnym.

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

1. Zezwolenie można zakupić w siedzibie Koła nr 66 SM Zawiercie w Zawierciu przy ul. Mostowej 1 jn.:
- w miesiącach od stycznia do końca maja w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00
- w pozostałych miesiącach – w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 16:00-18:00.
2. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi : - 260,- zł opłata normalna dla członka PZW, 50% zniżki dla członka uczestnika upoważniająca do połowu 40 szt. łącznie następujących gatunków ryb: karp, amur, lin, szczupak, sandacz, sum.
3. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych.
4. Istnieje możliwość wykupienia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i zdaniu poprzedniego Zezwolenia.

V. Godziny otwarcia łowiska:

W�dkowanie na �owisku licencyjnym „Dzibice” nr 108 dozwolone jest:
- zbiornik „Du�y” – w miesi�cach od stycznia do ko�ca maja 2 dni w tygodniu oraz niedziele i �wi�ta od �witu do zmierzchu,
- w czerwcu 2 dni w tygodniu oraz niedziele i �wi�ta r�wnie� w porze nocnej,
- od lipca codziennie i przez ca�� dob�.
- zbiornik „Ma�y” – codziennie od �witu do zmierzchu.
- dopuszcza si� po��w z lodu codziennie od �witu do zmierzchu.

VI. Postanowienia szczeg�owe:

1. W danym dniu po��w ryb dozwolony jest wy��cznie na jednym wybranym zbiorniku.
2. Wprowadza si� wymiary ochronne ryb: - amur do 40 cm
- leszcz do 30 cm
3. Wymiary ochronne pozosta�ych ryb – zgodnie z RAPR.
4. Obowi�zuj� nast�puj�ce dobowe (0:00-24:00) limity ilo�ciowe ryb do zabrania ��cznie z obu �owisk:
- karp, amur – ��cznie 2 szt.
- lin – 4 szt.
- kara� – 4 szt.
- szczupak, sandacz – ��cznie 2 szt.
- leszcz – 4 szt.
- ja� – 2 szt.
- sum̵ 1 szt
5. ��czny limit dobowy w/w gatunk�w na obu zbiornikach – 10 szt.
6. Z�owienie limitu dobowego karpia, amura, szczupaka, sandacza (��cznie 2 szt.) ko�czy w�dkowanie w danym dniu.
7. Limity pozosta�ych ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Po�owu Ryb (RAPR).
8. Obowi�zuje okres ochronny dla leszcza w okresie od 01 stycznia do 30 maja.
9. Okresy ochronne pozosta�ych gatunk�w – zgodnie z RAPR.
10. W�dkowanie na zb. „Ma�ym” dozwolone jest tylko na jedn� w�dk� metod� sp�awikow� przy czym obci��enie zestawu nie mo�e przekracza� wyporno�ci sp�awika lub metod� spinningow�.
11. Po��w na �ywca, martw� rybk� lub jej cz�ci dozwolony jest od 01 czerwca.

VII. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowi�zuj� przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Po�owu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarz�d G��wny PZW.

Regulamin obowi�zuje od dnia 01.01.2018 r.__________________________________________________________________________

Regulamin zatwierdzony przez Zarz�d Okr�gu Katowice uchwa�� ZO nr 64/2017 z dnia 27.10.2017 r.REGULAMIN �OWISKA LICENCYJNEGO nr 115 "D�UGI"I. Lokalizacja oraz kategoria i typ �owiska:

�owisko licencyjne nr 115 "D�ugi" o powierzchni 1,02 ha zlokalizowane jest w gminie Ci�gowice, powiat Zawiercie (zjazd w Ci�gowicach z drogi
wojew�dzkiej nr 796 w ul. Nadziei a nast�pnie ok.1200 m ul. Sienkiewicza).
�owisko jest typu mieszanego.

II. Gospodarz �owiska:

Gospodarzem �owiska licencyjnego nr 115 "D�ugi" jest Ko�o PZW nr 66 Sp�dzielnia Mieszkaniowa Zawiercie z siedzib� w Zawierciu, ul. Mostowa 1.

III. Zasady w�dkowania i zachowania si� w�dkuj�cych w obr�bie �owiska:

1. Prawo do w�dkowania na w/w �owisku maj� cz�onkowie PZW z aktualn� op�at� cz�onkowsk�, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski po��w ryb w�dk� na zbiorniku D�ugi i Szklarnia nr 115” na dany rok kalendarzowy.
2. Ogranicza si� ilo�� sprzedawanych zezwole� na w/w �owisko dla 55 os�b.
3. Rejestracja z�owionych ryb jest obowi�zkowa. Po z�owieniu ryby i w�o�eniu jej do siatki nale�y natychmiast wpisa� j� do rejestru po�owu, przed ponownym zarzuceniem w�dki do wody.
4. Rejestr z�owionych ryb oraz instrukcja jego prowadzenia znajduje si� w Zezwoleniu.
5. W�dkowanie na �owisku dozwolone jest wy��cznie z brzegu.
6. Na �owisku obowi�zuje zakaz wywo�enia zan�t i przyn�t wszelkimi metodami.
7. Na �owisku obowi�zuje zakaz po�owu na �ywca.
8. W�dkarz ma obowi�zek utrzyma� swoje stanowisko w czysto�ci bez wzgl�du na stan jaki zasta� przed rozpocz�ciem w�dkowania.
9. Zarz�d Ko�a upowa�niony jest do ca�kowitego lub cz�ciowego zamkni�cia wody w uzasadnionych przypadkach oraz na czas zarybie� i organizowania zawod�w w�dkarskich (terminy zamkni�cia �owiska b�d� podane w siedzibie ko�a, na tablicy og�osze� na �owisku i stronie internetowej ko�a www.pzwzawiercie.pl)
10. W�dkarz �owi�cy ryby ma obowi�zek podda� si� kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w RAPR. Kontroluj�cy ma prawo do zatrzymania pojazdu na terenie zbiornik�w wchodz�cych w sk�ad �owiska licencyjnego „D�ugi i Szklarnia” nr 115 i skontrolowa� rejestr oraz ilo�� z�owionych ryb.
11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie �owiska licencyjnego D�ugi i Szklarnia
nr 115 mo�e spowodowa� zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu koszt�w jego pozyskania, a tak�e odmow� jego sprzeda�y w roku nast�pnym.

IV. Zasady wydawania zezwole� oraz wysoko�� op�at za w�dkowanie:

1. Zezwolenie mo�na zakupi� w siedzibie Ko�a SM Zawiercie w Zawierciu przy ul. Mostowej 1:
- w miesi�cach od stycznia do ko�ca maja w ka�dy czwartek w godz. 16.00 -18.00
- w pozosta�ych miesi�cach – w ka�dy pierwszy pi�tek miesi�ca w godz. 16.00 -18.00.
2. Wysoko�� op�aty dla cz�onka PZW za Zezwolenie wynosi :
- 160,- z� upowa�niaj�ca do po�owu 40 szt. ��cznie nast�puj�cych gatunk�w ryb:
karp, amur, lin, szczupak, sandacz, sum.
3. Ko�o nie prowadzi sprzeda�y zezwole� okresowych.
4. Istnieje mo�liwo�� wykupienia nast�pnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i zdaniu poprzedniego Zezwolenia.

V. Godziny otwarcia �owiska:

�owisko licencyjne „D�ugi i Szklarnia” nr 115 jest �owiskiem ca�orocznym i ca�odobowym.

VI. Postanowienia szczeg�owe:

1. Wprowadza si� wymiary ochronne ryb: - amur do 40 cm
2. Wymiary ochronne pozosta�ych ryb – zgodnie z RAPR.
3. Obowi�zuj� nast�puj�ce dobowe (000-2400) limity ilo�ciowe ryb do zabrania ��cznie z obu �owisk:
- karp, amur – ��cznie 2 szt.
- lin – 4 szt.
- kara� – 8 szt.
- szczupak, sandacz – ��cznie 2 szt.
- leszcz powy�ej 40 cm – 3 szt.
- leszcz do 40 cm – 5 szt.
4. ��czny limit dobowy w/w gatunk�w na obu zbiornikach – 10 szt.
5. Z�owienie limitu dobowego ryb gat. karp, amur, szczupak, sandacz (��cznie 2 szt.) ko�czy w�dkowanie w danym dniu.
6. Limity pozosta�ych ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Po�owu Ryb (RAPR).
7. Obowi�zuje okres ochronny dla leszcza w okresie od 01 stycznia do 30 maja.

8. Okresy ochronne ryb – zgodnie z RAPR.

VII. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowi�zuj� przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Po�owu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarz�d G��wny PZW.

Regulamin obowi�zuje od dnia 01.01.2018 r
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.