Karta wędkarska

Mało jest miejsc na świecie, gdzie można łowić ryby bez żadnych ograniczeń. W wielu krajach gdzie gospodarka odcisnęła duże piętno na naturze, obowiązują przepisy wędkarskie pozwalające na legalne uprawianie tego hobby. Stowarzyszenia zrzeszające miłośników wędkowania posługują się własnymi regulaminami i kodeksami.

Amatorski połów ryb w Polce regulują dwie ustawy – w wodach śródlądowych ustawa o rybactwie śródlądowym, a w wodach morskich ustawa o rybołówstwie morskim. Te akty prawne, wraz z wydawanymi w formie ministerialnych rozporządzeń przepisami wykonawczymi, są podstawą dla wszystkich przepisów dotyczących wędkarstwa.

Aby łowić na polskich wodach, konieczna jest karta wędkarska. Jest to dokument ważny dożywotnio, wydawany dorosłym i młodzieży od lat 14 przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe. Aby go otrzymać, należy zdać egzamin z przepisów dotyczących wędkowania.

Prawo do egzaminowania ma Polski Zwi�zek W�dkarski, najwi�ksza organizacja zrzeszaj�ca mi�o�nik�w tego hobby. Po zdanym egzaminie kart� odbiera si� w wydziale ochrony �rodowiska w�a�ciwego starostwa powiatowego.

Z obowi�zku posiadania karty s� zwolnione osoby, kt�re nie uko�czy�y 14 lat (z tym, �e mog� one �owi� wy��cznie pod opiek� osoby pe�noletniej, kt�ra tak� kart� posiada), cudzoziemcy czasowo przebywaj�cy w Polsce (je�eli wykupili licencj� na w�dkowanie) oraz osoby w�dkuj�ce w wodach nale��cych do osoby fizycznej uprawnionej do rybactwa, o ile uzyska�y od niej zezwolenie na po��w ryb.

Serwis www.kartawedkarska.pl powsta� by wspom�c Polski Zwi�zek W�dkarski w procesie przygotowania do egzaminu oraz wst�pnego egzaminowania kandydat�w na w�dkarzy.

Na stronie Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego zamieszczono :

Wzorcowy zestaw pyta� dla komisji egzaminacyjnych na kart� w�dkarsk�


Polecamy zapozna� si� z pytaniami

Przyk�adowe pytania i odpowiedzi na Kart� W�dkarsk�.