Karta wdkarska

Mao jest miejsc na wiecie, gdzie mona owi ryby bez adnych ogranicze. W wielu krajach gdzie gospodarka odcisna due pitno na naturze, obowizuj przepisy wdkarskie pozwalajce na legalne uprawianie tego hobby. Stowarzyszenia zrzeszajce mionikw wdkowania posuguj si wasnymi regulaminami i kodeksami.

Amatorski pow ryb w Polce reguluj dwie ustawy – w wodach rdldowych ustawa o rybactwie rdldowym, a w wodach morskich ustawa o rybowstwie morskim. Te akty prawne, wraz z wydawanymi w formie ministerialnych rozporzdze przepisami wykonawczymi, s podstaw dla wszystkich przepisw dotyczcych wdkarstwa.

Aby owi na polskich wodach, konieczna jest karta wdkarska. Jest to dokument wany doywotnio, wydawany dorosym i modziey od lat 14 przez waciwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe. Aby go otrzyma, naley zda egzamin z przepisw dotyczcych wdkowania.

Prawo do egzaminowania ma Polski Zwizek Wdkarski, najwiksza organizacja zrzeszajca mionikw tego hobby. Po zdanym egzaminie kart odbiera si w wydziale ochrony rodowiska waciwego starostwa powiatowego.

Z obowizku posiadania karty s zwolnione osoby, ktre nie ukoczyy 14 lat (z tym, e mog one owi wycznie pod opiek osoby penoletniej, ktra tak kart posiada), cudzoziemcy czasowo przebywajcy w Polsce (jeeli wykupili licencj na wdkowanie) oraz osoby wdkujce w wodach nalecych do osoby fizycznej uprawnionej do rybactwa, o ile uzyskay od niej zezwolenie na pow ryb.

Serwis www.kartawedkarska.pl powsta by wspomc Polski Zwizek Wdkarski w procesie przygotowania do egzaminu oraz wstpnego egzaminowania kandydatw na wdkarzy.

Na stronie Polskiego Zwizku Wdkarskiego zamieszczono :

Wzorcowy zestaw pyta dla komisji egzaminacyjnych na kart wdkarsk


Polecamy zapozna si z pytaniami

Przykadowe pytania i odpowiedzi na Kart Wdkarsk.